Privacybeleid

Dit is een website van Toerisme Rupelstreek VZW
Adres: Schommelei 1 bus 3, 2850 Boom
Ondernemingsnummer: BE 0434.155.667
info@toerismerupelstreek.be

BESCHERMING VAN UW PRIVACY – VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
Toerisme Rupelstreek VZW hecht belang aan uw privacy en wil de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische privacywetgeving, zorgvuldig naleven.
In het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens is Toerisme Rupelstreek VZW de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.
In deze Privacyverklaring worden naast ons privacybeleid de praktijken en keuzes beschreven die u kunt maken over de manier waarop uw gegevens online worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Deze verklaring is gemakkelijk te vinden op onze startpagina en onderaan elke pagina van de Toerisme Rupelstreek-website.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN
Het staat u vrij informatie in te winnen over de toeristische producten in de Rupelstreek en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. Voor het verstrekken van sommige diensten is het echter vereist dat we bepaalde gegevens opvragen, bijvoorbeeld voor het inschrijven op de nieuwsbrief.
Indien u ervoor kiest om ons uw persoonlijke informatie mee te delen, dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform deze privacyverklaring en de nationale en internationale wettelijke voorschriften.
Onder “verwerken” verstaan wij elke vorm van verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…
Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • In het kader van onze communicatie met u.
 • Voor het beheer van het contactenbestand, de ontsluiting van de productinformatie en het uitvoeren van marktstudies.
 • Om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en toeristische producten in Rupelstreek.
 • Om een correcte afhandeling van uw aankopen in de webshop mogelijk te maken.
 • Voor het contact met en de administratie van onze vrijwilligers.

De verwerking van uw gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden is steeds gebaseerd op een van de volgende rechtsgronden:
een wettelijke verplichting;

 • de goede vervulling van de taak van de organisatie;
 • de uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • wanneer je hiervoor je toestemming hebt gegeven.


Naast de verwerking van persoonsgegevens kan Toerisme Rupelstreek VZW anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website die u naar onze website leidde, of waarlangs u onze website verlaat. Zo kunnen we de website permanent optimaliseren voor de gebruikers.


PROPORTIONALITEIT EN VERTROUWELIJKHEID
Wij vragen enkel de gegevens op die strikt noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doeleinden en springen hier zorgvuldig mee om.
De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerken en hier discreet mee omgaan, conform de wettelijke nationale en internationale bepalingen.

DOORGIFTE EN BEWARING
Als we voor het uitvoeren van een taak of dienst beroep moeten doen op een andere overheidsinstelling of op een extern bedrijf (bijv. een softwarefirma of adviesbureau), dan mogen zij je gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader.
Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van de diensten van Mailchimp (zie verder). Dit is een Amerikaans bedrijf, waardoor persoonsgegevens (e-mailadres) worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bij het versturen van nieuwsbrieven. Mailchimp is voor deze activiteiten gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Persoonsgegevens die voor andere doeleinden worden verwerkt, blijven steeds binnen de EER.
Op onze website maken wij gebruik van plug-ins van sociale mediakanalen en Google. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons cookiebeleid.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitoefening van de dienstverlening. Formulieren die niet gelinkt zijn aan nieuwsbrieven (zie verder) worden gebruikt om contactinformatie te verzamelen. Deze gegevens worden lokaal opgeslagen in de database van deze website en worden verwijderd na 6 maanden.


RECHTEN VAN BETROKKENEN
Onder de privacywetgeving (AVG) heeft iedereen een aantal rechten. Toerisme Rupelstreek vzw erkent en respecteert deze rechten. Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 • Informatie en inzage: Je kan vragen welke persoonsgegevens we van jou verwerken en hier inzage in krijgen. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Correctie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Wissing: Je kan ons vragen dat wij de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar: Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.


Indien de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings), kan je deze toestemming steeds terug intrekken.
Om je rechten uit te oefenen kun je ons een schriftelijk en gedagtekend verzoek bezorgen via info@toerismerupelstreek.be of met een brief naar ons postadres.
Voor het kunnen voldoen aan je verzoek hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Je naam;
 • Een recto verso scan of kopie van je elektronische identiteitskaart;
 • Welk recht je wil laten gelden;
 • In voorkomend geval, op welke manier je de gegevens wil ontvangen: op papier (af te halen aan het onthaal Toerisme Rupelstreek) of elektronisch (identificatie aan het onthaal Toerisme Rupelstreek)


Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren. Als we niet aan je verzoek kunnen voldoen, dan zullen wij dit motiveren.

FORMULIEREN EN NIEUWSBRIEVEN
Er kan via onze website gratis ingetekend worden op de elektronische nieuwsbrief. Voor de inschrijving wordt enkel een e-mailadres gevraagd. Dit e-mailadres wordt enkel voor het versturen van de digitale nieuwsbrief gebruikt.
Met de digitale nieuwsbrieven brengt Toerisme Rupelstreek en haar regio’s nieuws uit over haar dienstverlening en producten. Gebruikers kunnen zich op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Op dat moment worden alle gegevens uit de mailinglijst gehaald. De nieuwsbrief wordt uitgestuurd via het online e-mailplatform MailChimp.
MailChimp verzamelt gegevens over welke nieuwsbrieven geopend worden en over welke links in de nieuwsbrief worden aangeklikt. Die gegevens worden uitsluitend geregistreerd met het oog op de statistische analyse van leesgedrag en voor een betere afstemming van het informatie- en dienstenaanbod op de behoeften van de gebruikers. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je op hun website.
Formulieren die niet gelinkt zijn aan Mailchimp worden gebruikt om contactinformatie te verzamelen voor informatieuitwisseling (contactformulier) of specifieke uitnodigingen. Deze gegevens worden lokaal opgeslagen in de database van deze website en worden verwijderd na 6 maanden.

BEELDMATERIAAL
Bij de activiteiten die door ons worden ingericht kunnen er niet-gerichte beelden of sfeerbeelden worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd je toestemming vragen. Stel dat je herkenbaar bent op een dergelijke foto of video, dan mag je ons vragen om deze te verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen.
Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen wij van tevoren om je toestemming vragen.

VRAGEN EN KLACHTEN
Voor elke vraag of klacht in verband met deze privacyverklaring of het gebruik van persoonsgegevens, kunt u ons bereiken via info@toerismerupelstreek.be of via een brief naar:

Toerisme Rupelstreek VZW
Schommelei 1, bus 3, 2850 Boom

In geval van een klacht zal Toerisme Rupelstreek VZW alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen teneinde gevolg te geven aan uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij er niet in slagen een bevredigend antwoord te geven op uw klacht, kunt u zich altijd richten tot de Vlaamse Toezichtscommissie. Dit kan via e-mail op contact@toezichtscommissie.be of met een brief naar Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, Havenlaan 88, 1000 Brussel of telefonisch op het nummer +32 (0)2 553 50 47.